featured

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Osmaniye

İHALE İLANI
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Osmaniye

TIBBİ SARF MALZEME
Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2012/95456
1-İdarenin
a) Adresi :ALIBEYLI MAH MUSA SAHIN BULVARI 309 80010 OSMANİYE MERKEZ OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası :3288144467 – 3288145676
c) Elektronik Posta Adresi :osmaniyeadsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarih ile 31/12/2012 tarihleri arasında idaremizin istediği miktarda istendiği zamanlarda ve mesai saatleri içerisinde teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :10.08.2012 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekliler 1., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19. ve 30. kalemlerde teklif ettikleri malzemelerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesince TİTUBB de kayıtlı olması şarttır. Ayrıca aynı genelgeye istinaden isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması da şarttır.
b) TİTUBB da kayıtlı olmayan ürünlerin/cihazların alımı yapılmayacaktır. İsteklilerin TİTUBB da teklif ettiği ürün için imalatçı, ithalatçı veya bayilik kaydının olması da şarttır. TİTUBB den alınan internet çıktıları ve bayilik belgeleri ihale sıra numarasına göre sıralı vaziyette şeffaf dosya içerisinde klasöre yerleştirilecektir.
c) İhaleye teklif veren firmalar firma tanımlayıcı no ile (İstekli firma bayi ise TİTUBB` de kayıtlı bayi tanımlayıcı nosu) barkot numarasını, ticari markasını teklif mektuplarında veya ayrı bir belgeye yazmak sureti ile belgeleyeceklerdir.
d) İstekliler teklif verdiği, UBB’ye kayıtlı olmayan ürünlerle ilgili, bu ürünlerin UBB kaydı gerektirmediğine dair ilgili kurumdan alınmış gerekçeli yazıyı ya da T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 2010/3 nolu duyurusuna istinaden üreticinin/İthalatçının yazılı beyanını teklif dosyasında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.) İstekliler , teklif verdikleri kalemler için kurumumuzda denenmeye yetecek miktarda ve orjinal ambalajında numune vereceklerdir. Numuneler bir liste ile ihale saatine kadar imza karşılığı Satın Alma birimine teslim edilecektir.
2.) İstekliler, teklif ettikler ürünün teknik şartnameye uygunluğunu taahhüt etmek için teknik şartname maddelerine sıra ile cevaplanmış teknik şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İD. 297

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Osmaniye

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Osmaniye Haber | Kınık Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin